ALGEMENE VOORWAARDEN

I ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door een groothandelaar in bloem- en plantkwekerijproducten (hierna te noemen “Verkoper”) gedane aanbiedingen en tussen Verkoper en een klant (hierna te noemen “Koper”) gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.
  2.  Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeen te komen als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. Daar waar deze afwijkende bepalingen niet verenigbaar zijn met deze Algemene Voorwaarden genieten de afwijkende bepalingen voorrang.

II AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat dat door Koper wordt aanvaard, heeft Verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  2.   Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door Verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.
  3.  Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.

III PRIJZEN

 1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld.
  2.  De prijzen zijn af bedrijf verkoper (EXW) of franco. De Verkoper en Koper moeten dit zijn overeenkomen
  3.  Alle prijzen zijn in Euro’s, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

IV LEVERING EN LEVERINGSTIJD

 1. Aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen niet beschouwd worden als essentieel, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De Koper heeft bij overschrijding van de aangegeven levertijden geen recht op schadevergoeding van de Koper.
  2.  Indien Verkoper (een deel van) de order niet kan leveren, zal hij Koper daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen. Wanneer hij niet de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering te doen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in overleg met Koper andere gelijksoortige of gelijkwaardige producten te leveren.
  3.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering de opslagplaats of verwerkingsruimte van Verkoper, dan wel een andere door Verkoper aan te wijzen locatie.
  4.   Leveringen zijn af bedrijf verkoper, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper en vermeld op de factuur of verkoopbevestiging.
  5.  Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien Koper een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.
  6.  Indien Koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is hij in verzuim en is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor koper. De bestelde producten staan ter beschikking van de Koper en worden voor rekening en risico van de Koper opgeslagen.
  7.  Indien echter na verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door Koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten naar de mening van Verkoper ingrijpen vereist teneinde schade zoveel mogelijk te voorkomen, is Verkoper gerechtigd de betreffende producten te verkopen aan een derde.
  8.  Niet-nakoming door de Koper ontslaat hem niet van de verplichting de volledige koopprijs te betalen.
  9.  Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet leveren.

V OVERMACHT

 1. Verkoper kan in geval van overmacht de overeenkomst ontbinden, dan wel de levering tijdelijk opschorten.
  2. Onder “overmacht” worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, omstandigheden verstaan als binnenlandse onlusten, oorlog, staking (ook bij het bedrijf van de Verkoper), natuurrampen, epidemieën, terrorisme, weersomstandigheden, verkeersomstandigheden zoals wegversperringen, wegwerkzaamheden of files, brand, overheidsmaatregelen of soortgelijke gebeurtenissen.

VI KLACHTEN

 1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen meteen na constatering, of in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de producten aan de verkoper te worden gemeld per fax, telex, e-mail of telefoon. Bepalend hierbij is het moment van ontvangst door Verkoper. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door de Koper schriftelijk te zijn bevestigd. De Koper of ontvanger van de producten moet bij aflevering de klacht ook aantekenen op het transportdocument.
  2.  Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan de Verkoper te worden medegedeeld en, wanneer de mededeling niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de mededeling schriftelijk te worden bevestigd.
  3.  De klachten dienen tenminste te bevatten:
  a.  een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek/de gebreken;
  b.  opgave van eventuele verdere feiten waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door koper afgekeurde producten identiek zijn.
  4.  Verkoper dient door de Koper steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen. De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
  5.   Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen voor de Koper geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
  6.  Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt Koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames van de Koper worden dan niet meer door Verkoper in behandeling genomen.

VII AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade, behoudens en voor zover Koper bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.
  2.  Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van Koper. Mocht Verkoper desondanks gehouden zijn schade te vergoeden, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper voor schade geleden door Koper uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de levering waarop de schade betrekking heeft.
  3.  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Verkoper wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.

VIII BETALING

 1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van Verkoper:
  a.  netto-contant bij aflevering, of
  b.  middels storting of overmaking op een door Verkoper aangewezen bank- of girorekening binnen 20 dagen na factuurdatum, of
  c.  automatische afschrijving.
  Eventuele bankkosten worden aan Koper doorbelast.
  2.  Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Koper mag de door hem te betalen koopprijs niet op grond van een klacht over het geleverde opschorten.
  3.  Koper is in verzuim enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Verkoper heeft dan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verkoper is geen enkele schadevergoeding verschuldigd met betrekking tot de gevolgen die deze ontbinding zou kunnen hebben.
  4.   Verkoper is gerechtigd om bij verzuim van koper 2% rente per maand in rekening te brengen, dan wel, wanneer deze hoger mocht zijn, de wettelijke rente over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
  5.   Verkoper is gerechtigd 50,00 Euro administratiekosten in rekening te brengen voor iedere volgende betalingsherinnering.
  6.   Verkoper is tevens gerechtigd om bij verzuim van Koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
  7.   Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct opeisbaar en voor rekening van Koper.

IX EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat alle vorderingen van Verkoper op Koper volledig zijn voldaan.
  2.   Zolang de producten niet zijn betaald mag Koper ze niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient Koper Verkoper onmiddellijk hierover te informeren.
  3.   Bij de uitoefening van de rechten van Verkoper uit het eigendomsvoorbehoud zal Koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die Verkoper in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die Verkoper lijdt.
  4.   Met betrekking tot producten die voor uitvoer bestemd zijn, gelden vanaf het moment van aankomst van de producten in het land van bestemming de aldaar geldende goederenrechtelijke gevolgen met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. Dan geldt, wanneer dat mogelijk is in het betreffende recht, naast het in de punten 1 t/m 3 gestelde:
  a. In geval van wanprestatie door Koper heeft Verkoper het recht om de geleverde producten, alsmede de meegeleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Wanneer de wet dat voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.
  b. Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. Verkoper aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra Koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet.
  c. Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van Verkoper afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van Verkoper deel uitmaken van de tot stand gekomen zaak, verkrijgt Verkoper de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak.
  d. Wanneer de wet voorschrijft dat Verkoper een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven (in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen), zal Verkoper hieraan gehoor geven zodra Koper daartoe een verzoek doet en dit uit de boekhouding van Verkoper mocht blijken.

X TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

 1. Voor alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.   Geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door Koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht ervoor te kiezen geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar Koper is gevestigd.
  3.   In afwijking van het bepaalde onder sub 2 kunnen Verkoper en Koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie die handelt volgens het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, wiens uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

XI SLOTBEPALING

 1. In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.
  2.   Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou zijn met enige dwingendrechtelijke bepaling van nationaal of internationaal recht, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden partijen blijven binden. In plaats van de ongeldige bepaling wordt gehandeld alsof partijen, zo zij geweten hadden van de ongeldigheid van de bepaling, een met de bedoeling van de ongeldige bepaling overeenkomende bepaling overeengekomen waren, dan wel een bepaling die die bedoeling het dichtst benadert.